Program “chronimy dzieci”


Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2015/2016 włączył się do programu Chronimy Dzieci. 
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. 

Program realizowany jest przez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Program zakłada również przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce. Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami umieszczonych w zakładce DLA RODZICÓW 
w celu podnoszenia Państwa kompetencji w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Zapraszamy do zaangażowania 
w działania na rzecz opracowania oraz wdrażania standardów polityki ochrony przed krzywdzeniem w szkole. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej https://chronimydzieci.pl/.