O nas – Szkole Podstawowej


Historia

Idea powołania Szkoły Podstawowej  Towarzystwa Salezjańskiego urzeczywistniła się w pierwszej połowie 2003 roku, kiedy to zakończyła się procedura legislacyjna i  szkoła uzyskała wpis do ewidencji działalności oświatowej Kuratorium Oświaty w  Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Szkoła zaoferowała rodzicom i ich dzieciom salezjański model wychowania, stworzony przez świętego Jana Bosko, oparty na dobroci, serdeczności, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu; indywidualny rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami i zainteresowaniami; naukę w małych zespołach klasowych według przyjaznego i twórczego programu nauczania, naukę języków obcych już od klasy I,  interesujące zajęcia pozalekcyjne i opiekę w szkolnej   świetlicy.

Pierwszy rok działalności

Na początku utworzono tylko jedną klasę pierwszą: 1 września 2003 roku rozpoczęło naukę 12 uczniów – 8 dziewczynek i 4 chłopców. Zajęcia odbywały się w wydzielonej części budynku; do dyspozycji uczniów oddano jedną dużą salę, która pełniła także rolę świetlicy. Mimo niewielkiej liczebności, szkoła realizowała wszystkie cele i zadania określone w statucie szkoły. Dzieci zostały włączone w życie całej szkolnej społeczności: wspólnie ze starszymi kolegami uczestniczyły w szkolnych uroczystościach i imprezach a także realizowały własne, specyficzne dla tego wieku działania : inscenizacje, zajęcia w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem, wycieczki , gry i zabawy.

W późniejszych latach...

Klas  i uczniów przybywało co rok. Do ich dyspozycji kolejno oddawano sale lekcyjne  i szatnie  w pięknym,  nowobudowanym obiekcie. Całkowite oddanie budynku szkole podstawowej nastąpiło we wrześniu 2008 r. Obecnie Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego  jest miejscem nauki i wychowania dla  240 uczniów. W szkole zatrudniona jest  wykwalifikowana kadra nauczycielska,  odznaczająca się   nie tylko wysokim stopniem profesjonalizmu, ale przede wszystkim  życzliwością  i  serdecznością wobec wychowanków.

Plan dnia i nauki

Jest dostosowany do potrzeb psychofizycznych dziecka. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 9.00 a kończą o godz.13.30.  W  ramowym planie nauczania dla klas I-III przewiduje się : kształcenie zintegrowane, muzykę, zajęcia ruchowe oraz 4 godziny języka angielskiego.

W planie nauczania dla klas IV-VI priorytetem jest indywidualizacja nauczania, nauka języków obcych /ich  wymiar  tygodniowy wynosi : 4 godziny języka angielskiego w grupach i 2 godziny języka niemieckiego/ oraz  kształtowanie umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, kluczowych. W trzyletnim cyklu II etapu nauczania siatka godzin rozszerzona została  o 17 godzin, które rozdysponowano na dodatkowe: 3 godziny- matematyki, 4 godziny- języka angielskiego, 6 godzin języka niemieckiego, po 1 godzinie na przyrodę, plastykę, muzykę, informatykę.  Do planu lekcyjnego włączone są od 13.30 zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne koła zainteresowań, fakultety, które  pozwalają rozwijać zdolności, zainteresowania  i umiejętności uczniów, przygotować ich do konkursów przedmiotowych  i sprawdzianu w szóstej klasie. W klasie szóstej od września odbywają się próbne, szkolne sprawdziany mające na celu przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu. Szeroko pojęta indywidualizacja procesu nauczania pozwala otoczyć opieką uczniów zdolnych i tych uczniów, którzy  mają trudności z uczeniem się.

Salezjański model wychowania

W szkole realizowany jest  salezjański model wychowania, oparty na systemie wychowawczym, stworzonym przez świętego Jana Bosko, opartym na  dobroci, serdeczności, przyjaźni  wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Elementem tego systemu jest codzienna, wspólna modlitwa przed lekcjami oraz poranne „słówko”  głoszone przez księży salezjanów. Inne elementy religijnego wychowania to uczestniczenie we Mszy świętej z okazji ważnych uroczystości szkolnych oraz  świąt kościelnych. 19 marca każdego roku uroczyście obchodzi się  dzień świętego Józefa –patrona szkoły.

A po godzinach...

W godzinach porannych oraz popołudniowych dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy.  Codziennie (w godzinach  8-8.45 ) odbywają się  zajęcia dodatkowe. Uczniowie mający szczególne uzdolnienia mogą skorzystać z fakultetów z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego. W szkole każdy uczeń uzyska również stosowną pomoc podczas zajęć : logopedycznych, terapii pedagogicznej, artterapii,  gimnastyki korekcyjnej czy podczas konsultacji nauczycielskich.

Po południu  uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje podczas różnorodnych  zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, plastycznych, sportowych, muzyczno-wokalnych,  dziennikarskich, informatycznych   oraz  kół naukowych z przyrody, historii, matematyki, Klubu Ciekawskich .

W trakcie trwania roku szkolnego  uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych  konkursach  organizowanych na terenie szkoły, województwa i kraju. Konkursy dotyczą wielu dziedzin wiedzy, stąd każdy uczeń  może sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości w  wybranej przez siebie dziedzinie.  Corocznie szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego dla uczniów szkół niepublicznych  z klas  I-III .

W szkole  dzieci  mają wiele okazji do uczenia się,  jak stawać się  dobrym człowiekiem, pomagając innym. W ciągu roku  cała społeczność szkolna bierze udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz  potrzebujących.   

Kalendarz imprez szkolnych jest bardzo bogaty. Do tradycji szkolnej na stałe wpisały się już następujące imprezy szkolne:  uroczystość pasowania pierwszoklasistów;  wieczornica z okazji Święta Niepodległości;  jasełka; zabawa karnawałowa,  Wieczór Talentów; Dni Języka Angielskiego; Tydzień Baśni; rodzinna Familiada.

Uczniowie podczas roku szkolnego uczestniczą w wielu  imprezach kulturalnych i krajoznawczo –turystycznych. Do tradycji szkoły należą jesienne,  jednodniowe  wyjazdy klas do  różnych ośrodków edukacji przyrodniczej  na terenie naszego województwa oraz  kilkudniowe wyjazdy w  okresie przedwakacyjnym  -tzw. „ zielona szkoła” .

Rodzice, którzy w roku szkolnym 2004/2005 powołali  Radę Rodziców, wspierają swymi działaniami  nauczycieli i dyrekcję szkoły, organizują lub  sponsorują  wiele imprez dla dzieci.

Wszystkie działania o charakterze  dydaktyczno-wychowawczym opisane są w Szkolnym Programie Wychowawczym „ Drogowskazy życia”. Do realizacji zadań, ujętych w tym programie  zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły: księża, katecheci,  nauczyciele, wychowawcy,  pielęgniarka, obsługa techniczna szkoły.

Nasza  szkoła cieszy się  uznaniem w środowisku, o czym świadczy wciąż wzrastająca liczba chętnych dzieci, zgłaszających się corocznie wiosną  na organizowany  nabór do klas pierwszych.

Zaufanie, jakim obdarzają nas  rodzice, zobowiązuje nas do stałego podnoszenia jakości  kształcenia i wychowania.