Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


KKZ jako forma kształcenia – informacje z MEN
Podstawa programowa KKZ w zawodzie stolarza

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Szkołach Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego

STOLARZ
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
kwalifikacja A.13
Wytwarzanie wyrobów stolarskich
kwalifikacja A 13, A. 50
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Szkoła oferuje

 • odpowiednią kadrę dydaktyczną, pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce naukowe, (pracownie i sale lekcyjne) umożliwiające prawidłową realizacje kształcenia
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki
 • osoba, która ukończy kurs, otrzymuje zaświadczenie i może przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W kursach mogą brać udział

 • słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 • absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, szkoły policealne
 • absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,
 • pracownicy, którzy planują karierę zawodową w innym zawodzie,
 • dorośli pracujący od wielu lat w określonym zawodzie, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty.

Można być słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Informacje nt. kursu

STOLARZ
Kod Nazwa kursu kwalifikacyjnego
A. 13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Ramowy plan kursu

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godzin
Efekty kształcenia własne dla kwalifikacji A.13.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

800 godzin

W formie zaocznej 65% liczby godzin

Warunki realizacji kształcenia

 1. Pracownia rysunku technicznego.
 2. Pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna.
 3. Warsztaty szkolne.

.

Technik technologii drewna
Kod Nazwa kursu kwalifikacyjnego
A. 13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A. 50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Ramowy plan kursu

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godzin
Efekty kształcenia własne dla kwalifikacji

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 

800 godzin

250 godzin

W formie zaocznej 65% liczby godzin

Warunki realizacji kształcenia

 1. Pracownia rysunku technicznego.
 2. Pracownia materiałów i technologii przetwarzania danych.
 3. Warsztaty szkolne.