Egzamin maturalny


Harmonogram
przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu
maturalnego w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym
2021/2022
Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
listy systemów operacyjnych,
programów użytkowych oraz
języków programowania
w przypadku egzaminu
maturalnego z informatyki
w roku 2022
Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą
korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty i egzaminie
maturalnym w 2022 roku
Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w „Formule 2022”
obowiązująca w roku szkolnym
2021/2022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
Harmonogram egzaminów
Komunikat CKE o dostosowaniach i formach przeprowadzania egzminu
Komunikat dyrektora CKE  materiałach i przyborach pomocniczych
MEN – zasady przeprowadzania egzaminów
Komunikat KO dot. harmonogramów  [zmiana z 20.05.2020]
Szkolny harmonogram matur
Harmonogram próbnych matur
Deklaracja maturalna
CKE – Komunikat o maturze z informatyki
CKE – Informacje o przeprowadzaniu egaminów
CKE – Komunikat o przyborach
CKE – Harmonogram egzaminów
CKE – Komunikat o dostosowaniach
CKE – Informacje o przeprowadzaniu egaminów
CKE – Komunikat o egzaminie z informatyki
CKE – Komunikat o przyborach
CKE – Harmonogram egzaminów
CKE – Komunikat o dostosowaniach
Szkolny harmonogram egzaminów
Opłaty za egzaminy maturalne
CKE – Komunikat w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych
CKE – Komunikat w sprawie
listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania
w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki
CKE – Komunikat w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego
CKE – Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych
CKE – Komunikat w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
Czas trwania poszczególnych egzaminów nowej matury
Unieważnienie egzaminu maturalnego i wgląd do prac
CKE – Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym
CKE – Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
CKE – Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
CKE – Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych
Nowa formuła egzaminu maturalnego z j. polskiego od 2015 r.
Nowa formuła egzaminu maturalnego z j. angielskiego od 2015 r.
Sytuacje szczególne w trakcie przebiegu egzaminu maturalnego
Procedury przebiegu pisemnej części egzaminów maturalnych