Półkolonie dla uczniów klas 0-4


Zapraszamy na wakacyjne półkolonie dzieci z klas 0-4.

Chętne osoby powinny wypełnić kartę zgłoszeniową / uczestnictwa dziecka w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

dziecka w półkoloniach organizowanych

przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.

Imię i nazwisko dziecka:

 

Data urodzenia:

 

Adres zamieszkania:

 

Klasa (rok szk. 2020/2021):

 

Imię i Nazwisko, email oraz telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów:

 

MAMA:

 

 

TATA:

 

 

INNY OPIEKUN:

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na półkolonie do szkoły na :

 

        Turnus I 28.06 -02.07.2021 tak/nie
 

Turnus II

 

05.07 – 09.07.2021

 

 

tak/nie

 

 

Godziny pobytu dziecka podczas półkolonii, jeżeli z ważnych powodów nie będzie można się zastosować do poniższych godzin ……………………………………………

 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za półkolonie gotówką, w kasie szkoły do dnia 15.06.2021r.
 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy choruje przewlekle, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę samochodem, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych, w tym pływania?…………………………………………………………………………….
 

Powrót ucznia do domu:

– dziecko samodzielnie wraca do domu tak/nie*

– dziecko będzie odbierane przez:

1)………………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać imię i nazwisko)

 

2)………………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać imię i nazwisko)

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE (OŚWIADCZENIA)

 

 

o   Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki nad nim.

 

o   Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Półkolonii.
 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły, w której dziecko przebywa na półkoloniach.

 

  • Wyrażam zgodę na fotografowanie i/lub filmowanie zgłoszonego przeze mnie Uczestnika półkolonii, oraz użycie tych materiałów w dokumentacji i promocji półkolonii oraz szkoły.

 

 

Akceptuję powyższe warunki                                         Data i podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie

 

 

 

…………………………………                                          ……………………………….

Data i podpis zgłaszającego