Konsultacje dla uczniów VIII klas SP


Zapraszamy uczniów klas VIII na konsultacje w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z grafikiem i przydziałem uczniów do poszczególnych grup.

Procedury organizacji konsultacji dla ósmoklasistów

prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.1960)

 1. Konsultacje dla uczniów klasy VIII odbywać się będą w dniach i godzinach   ustalonych   przez   dyrektora   szkoły  zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty czyli z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
 2. Konsultacje mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/opiekunów prawnych i uczniów uczestniczących w zajęciach.
 3. Podstawowym celem konsultacji dla uczniów jest:
 4. a)  uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
 5. b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
 6. d) przygotowanie uczniów klasy VIII do egzaminu ósmoklasisty.
 7. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Uczeń, nauczyciel nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której odbywają się konsultacje.
 11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szatni, a następnie uczeń pojedynczo przechodzi do wskazanej sali, w której odbywają się konsultacje. Po wejściu do sali uczeń dezynfekuje ręce.
 13. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia z nauczycielem.
 14. Zarówno nauczyciel jak i uczeń mogą mieć założoną maseczkę.
 15. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 16. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać jednej jednostki lekcyjnej trwającej 45 min. każda. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min. oraz na wietrzenie pomieszczenia, wytarcie blatów poziomych.
 17. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry.
 18. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych   myją    ręce   zgodnie   z    instrukcją   mycia    rąk.  Ręce  wycierają  w jednorazowy ręcznik papierowy. Przy wejściu do sali dezynfekują ręce.
 19. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 20. Nauczyciel przygotowuje tematykę konsultacji dla uczniów uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone w podstawie programowej.
 21. Nauczyciel podczas konsultacji  stosuje  metody i  formy pracy  aktywizujące  ucznia     i  wspomagające  proces  nauki,   korzysta   z   pomocy  dydaktycznych   dostępnych w szkole.
 22. Nauczyciel prowadzi dokumentuje konsultacje w e-dzienniku. Do e-dziennika wpisuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji.
 23. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
 24. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela.
 25. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach mają  obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły przekazać wychowawcy przez dziennik swoją deklarację/ decyzję dotyczącą zgody na uczestniczenie w konsultacjach odbywających się w szkole zgodnie z przedstawionym grafikiem.

2021-02-14 Intencje


6 Niedziela Zwykła, 14 lutego 2021 roku

godzina

Intencja

Celebrans

Spowiednik

8:00

Godzinki ku czci NMP

8:15

Wypominki

ks. Łukasz π

Nd 8:30

+Ludwik Maron gr14

ks. Łukasz π

ks. Konrad

9:45

Wypominki

ks. Konrad

Nd 10:00

ks. Konrad

ks. Łukasz

Nd 11:30

ks. Łukasz

ks. Tadeusz

Niedziela

Kobylanka

ks. Piotr

π

Kaplica NMP
Wspomożenia Wiernych

1520 lutego 2021 roku

godzina

Intencja

Celebrans

Spowiednik

poniedziałek

pn 7:00

+Ludwik Maron gr15

ks. Konrad

ks. Łukasz

pn 18:00

O błog. Boże dla Elżbiety z okazji 78 r. urodzin

ks. Waldemar

ks. Konrad

pn 18:00

+Zygmunt Wręczycki 2rśm.

ks. Piotr

wtorek

wt 7:00

+Ludwik Maron gr16

ks. Piotr

ks. Waldemar

wt 17:30

Różaniec z wypominkami

wt 18:00

Za polecanych w wypominkach

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

wt 18:00

+Tadeusz Paśnikowski

ks. Konrad

Środa popielcowa

śr 7:00

ks. Łukasz

ks. Waldemar

śr 17:30

Nabożeństwo ku czci NMP Wspomożenia Wiernych

ks. Piotr

śr 18:00

+Ludwik Maron gr17

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

śr 18:00

+Tadeusz, podziękowanie za przeżyte wspólne 56 lat,
o Królestwo Boże

ks. Piotr

czwartek

cz 7:00

+Ludwik Maron gr18

ks. Łukasz

ks. Waldemar

cz 18:00

+Teresa 3rśm., Iwona i Tadeusz Siereccy

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

piątek

pt 7:00

ks. Łukasz

ks. Waldemar

pt 8:00

Droga Krzyżowa

ks. Piotr

pt 17:30

Droga Krzyżowa

ks. Waldemar

pt 18:00

+Ludwik Maron gr19

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

sobota

sb 7:00

+Ludwik Maron gr20

ks. Waldemar

ks.

sb 18:00

+Jerzy Chwarelnik 3 m-c po pogrzebie

ks. Piotr

ks. Tadeusz

π

2021-02-14 Ogłoszenia


6 Tydzień Zwykły, 14 lutego 2021 roku

 1. Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach we wtorek o g. 17:30.

 2. Nabożeństwo ku czci NMP Wspomożenia Wiernych odprawiamy w środę o g. 17:30.

 3. Rozpoczynamy Wielki Post. Czas nawrócenia oferuje nam wydarzenia kościelne:

  1. środa popielcowa

  2. droga krzyżowa

  3. gorzkie żale

  4. niedziela palmowa

  5. nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota.

  6. postanowienie zerwania z grzechem

  7. spowiedź

  8. częsta Komunia św.

  9. pomoc chorym, starszym, potrzebującym

 1. Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post.
  Msza św. z posypaniem popiołem o g. 7:00 i 18:00

 2. Droga krzyżowa w piątek o g. 17:30.

 3. Gorzkie żale w niedzielę po pierwszej mszy św.

 4. Pamiętamy o zmarłych, chorych, o zmagających się z pandemią.
  Codziennie prosimy Pana Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi na ziemi.

 5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 6. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych.