Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe.


Drodzy Uczniowie,

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe-  konkursy rejonowe dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu  ( lista uczniów znajduje się na stronie szkoły i na szkolnym FB) będą odbywały się stacjonarnie, w szkole przy ulicy Ku Słońcu  zgodnie z terminarzem ZKO:

J. polski -23 listopada ( poniedziałek),  godz.10:00

Matematyka – 23 listopada ( poniedziałek),  godz.13:00

Historia -24 listopada ( wtorek),  godz.10:00

J. niemiecki – 24 listopada (wtorek), godz.13:00

Chemia- 25 listopada ( środa),  godz.10:00

Geografia -25 listopada ( środa),  godz.13:00

Biologia- 26 listopada (czwartek),  godz.10:00

J. angielski – 26 listopada ( czwartek),  godz.13:00

Fizyka-  27 listopada (piątek),  godz.10:00

WOS -27 listopada ( piątek),  godz.13:00

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIA:

1. Uczniowie są zobowiązani, aby stawić się na konkurs 20 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia danego konkursu. Czekają w holu szkoły na członka Komisji Konkursowej.

2. Na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczniowie mają 90 minut.

3. Na etapie rejonowym uczniowie wpisują rozwiązania zadań zamkniętych na specjalnych „kartach odpowiedzi do zadań zamkniętych”, używając długopisu z czarnym tuszem. Zapisy w brudnopisie arkusza testowego lub brudnopisie karty odpowiedzi nie będą brane pod uwagę ani oceniane.

4. Na geografii i fizyce uczeń może korzystać z prostego kalkulatora i linijki, na matematyce może też mieć linijkę.

5. Uczestnik rejonowego konkursu , po otrzymaniu testu konkursowego, ma obowiązek:

a) sprawdzić, czy test konkursowy oraz karta/karty odpowiedzi są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu komisji konkursowej danego konkursu, po czym otrzymuje kompletny egzemplarz, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu;

b) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego;  w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej danego konkursu;

c) zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu

6. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu albo zgłoszenie się w innym niż wyznaczonym przez organizatora miejscu pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji konkursów.

7. Na każdym z etapów w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, w tym korzystania z niedozwolonych urządzeń telekomunikacyjnych i środków łączności, przewodniczący komisji konkursowej danego konkursu przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

8. Prosimy o ewentualną informację, czy wszyscy uczniowie, którzy znajdują się na liście uczniów reprezentujących szkołę w konkursach rejonowych w szkole będą w tym konkursie uczestniczyć. W przypadku choroby (kwarantanny) ucznia, który zakwalifikował się do etapu rejonowego, dyrektor szkoły najpóźniej 2 dni przed danym konkursem może zgłosić szkole koordynującej konkursy na terenie powiatu, ewentualną zmianę na liście uczestników przystępujących do etapu rejonowego. Niezgłoszenie tego faktu spowoduje niedopuszczenie innego ucznia do etapu rejonowego danego konkursu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu znajdują się na stronie Kuratorium http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2020-202

10. Rejonowy konkurs przedmiotowy będzie przygotowany z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Za bezpieczeństwo uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych odpowiadają osoby przeprowadzające dany etap.

11. Na każdym etapie konkursu uczeń jest  zobowiązany do dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w szkole.
W przypadku niedostosowania się do ww procedur – przewodniczący danej komisji konkursowej ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w konkursie. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

Jesteśmy z Wami Drodzy uczniowie, trzymamy kciuki, powodzenia!!!