Licealistka Ula Przybytek stypendystką Prezesa Rady Ministrów.


21 lutego w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji.

Stypendium to jest formą nagradzania uczniów publicznych szkół dla młodzieży i niepublicznych szkół dla młodzieży (o uprawnieniach szkoły publicznej), uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.Kryteria wynikają z zapisów art. 90 i ustawy o systemie oświaty i premiują wieloletni, systematyczny wysiłek młodzieży; są to:

  • uzyskanie tytułu laureata międzynarodowej olimpiady, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • uzyskanie tytułu laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uzyskanie najwyższych wyników w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
  • uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
    W bieżącym roku szkolnym to zaszczytne wyróżnienie otrzymała Ula Przybytek, uczennica naszego Liceum.
    Serdeczne gratulacje!