Egzamin gimnazjalny 2016


Zakończył się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2016. Uczniowie mają różne odczucia, ale są zadowoleni z końcowego efektu swojej pracy- wyniki egzaminu dopiero w czerwcu.

18 kwietnia zmierzyli się z pytaniami z historii i WOS, a po przerwie z zadaniami z języka polskiego. Rozwiązywali oni dwa testy: z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. 19 kwietnia to najtrudniejszy dzień – część matematyczno-przyrodnicza. Zadania z przedmiotów przyrodniczych miały wyłącznie formę zamkniętą i były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości, umiejętności i trudności. Polecenia z części przyrodniczej odnosiły się do znajomości faktów, symboli, terminów, wzorów oraz umiejętności wyszukiwania informacji. Dodatkowo dotyczyły umiejętności rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Blok przyrodniczy tradycyjnie już obejmuje biologię, geografię, fizykę i chemię. Zadania matematyczne miały formę otwartą i zamkniętą. Nowa forma egzaminu gimnazjalnego zawiera mniej zadań z algorytmów i z umiejętności posługiwania się nimi. Więcej zadań opierała się na umiejętności rozumienia pojęć matematycznych oraz dobierania własnych strategii w celu ich rozwiązania.

20 kwietnia- to oczekiwana przez uczniów część egzaminu z języka nowożytnego. 67 uczniów wybrało język angielski i jeden uczeń język niemiecki. Pisali oni na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Poziom podstawowy egzaminu zadań zamkniętych różnego rodzaju – zadań wielokrotnego wyboru, na dobieranie, czy zadań typu prawda/fałsz. Zadania te sprawdzały umiejętności uczniów z zakresu: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Poziom rozszerzony egzaminu składał się z zadań o formie zamkniętej różnego typu (prawda/fałsz, zadania na dobieranie i zadania wielokrotnego wyboru) oraz zadań otwartych, które sprawdzały znajomość środków językowych a także jednego zadania polegającego na stworzeniu dłuższej pisemnej wypowiedzi. Egzamin gimnazjalny sprawdzał umiejętność uczniów w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia pisemnej wypowiedzi. Z sal egzaminacyjnych pierwszego, drugiego a szczególnie trzeciego dnia uczniowie wychodzili z uśmiechem na twarzy twierdząc, że zadania nie sprawiły im trudności. Twierdzili, że byli przygotowani do egzaminu również dzięki licznym cotygodniowym próbnym egzaminom, fakultetom i powtórkom odbywającym się od stycznia. Dziękowali nauczycielom za ogromny wkład w przygotowanie ich do egzaminu. Oby nie były to przedwczesne podziękowania i oby okazało się, że faktycznie powiodło się naszym wychowankom. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na wyniki. Jednak dopiero w czerwcu okaże się, czy radość nie była przedwczesna!!!

(bs)