Sprawdzian szóstoklasisty


Ogłoszenie o sprawdzianie
Ogłoszenie dla uczniów klas 1-5
Harmonogram sprawdzianu
Informacja dla uczniów i rodziców
Informacja o sposobie organizacji  i przeprowadzania  sprawdzianu w roku szkolnym 2015/16
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku